KASUTUSTINGIMUSED


ENNE SELLE LEHE KASUTAMIST PALUN LOE JÄRGMISED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI. Seda lehte kasutades väljendad oma nõusolekut siinsete Kasutustingimustega. Kui sa ei ole nende Kasutustingimustega nõus, ära kasuta seda lehte. Hasbro võib neid Kasutustingimusi mis tahes ajal muuta.
 

Materjalide kasutamise piirangud

See leht on autoriõigusega kaitstud. Kui kopeerid, prindid või laed alla mis tahes teksti või graafilist materjali, annab Hasbro, Inc. ja/või mõni selle tütarettevõte ("Hasbro") sulle selle jaoks litsentsi vaid isiklikuks ja koduseks, mitte kommertskasutuseks, tingimusel, et sa ei muuda ega kustuta mis tahes autoriõiguse, kaubamärgi või muid omandile viitavaid teateid.

Kui laed sellelt lehelt alla tarkvara, peab sul selle jaoks, sh kõigi selle tarkvara sees olevate või genereeritavate failide ja piltide ning kaasasolevate andmete jaoks (koos viidatud kui "Tarkvara") olema Hasbro litsents vaid isiklikuks ja koduseks, mitte kommertskasutuseks. Hasbro ei kanna ei Tarkvara omandit ega intellektuaalse omandi õigusi üle ning Hasbro säilitab endale Tarkvara ja ka selles sisalduva intellektuaalse omandi õiguste täieliku ja piiranguteta omandi. Sa ei tohi Tarkvara müüa, edasi jagada ega reprodutseerida, samuti ei tohi sa Tarkvara osadeks lahti võtta, pöördkonstrueerida, demonteerida või muul moel muuta inimesele tajutavasse vormi. Kõik kaubamärgid ja logod kuuluvad Hasbrole või selle litsentsiandjatele ning sa ei tohi neid mis tahes moel kopeerida ega kasutada.

Seda lehte kontrollib ja haldab Hasbro Deutschland GmbH, Dreieich Plaza 2A, 63303 Dreieich, Saksamaa. Hasbro ei garanteeri, et selle lehe materjalid on sobilikud või kasutuseks kättesaadavad teistes asukohtades. Kes soovib sellele lehele siseneda teistest asukohtadest, teeb seda oma initsiatiivil ja vastutab selle vastavuse eest kohalike seadustega kogu nende ulatuses, kui kohalikud seadused on kohaldatavad. Selle lehe Tarkvarale kehtivad USA ekspordipiirangud. Sellelt lehelt ei tohi mis tahes tarkvara alla laadida ega muul moel eksportida ega edasi eksportida Kuubasse, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Iraani, Süüriasse või mis tahes riiki (või selle kodanikule või residendile), mille suhtes on USA kehtestanud kaupade embargo, või kellele tahes, kes on USA Rahandusministeeriumi blokeeritud isikute (SDN) nimekirjas või USA Kaubandusministeeriumi keelatud tellimuste tabelis. Laadides selle tarkvara alla või seda kasutades tagad, et sa ei asu üheski neist riikidest ega nimekirjadest, sa ei ole nende riikide kontrolli all ega nende kodanik või resident.
 

Lahtiütlused ja vastutuse piiramine, tulevikku silmas pidavad avaldused

Hasbro võib seda veebilehte aeg-ajalt muuta, selle osi mujale viia või kustutada või lisada.

SELLE LEHE MATERJALID ON KASUTUSEKS PÕHIMÕTTEL "ON, NAGU ON" JA NEILE EI KEHTI EI OTSESELT EGA KAUDSELT MIS TAHES GARANTII. HASBRO EI GARANTEERI SELLE LEHE KASUTUST EGA SELLE SISU VÕI MUUDE MATERJALIDE KASUTAMISE TULEMUSI EI NENDE ÕIGSUSE, TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE EGA MUUS MÕISTES.

Kõik siin lehel taasesitatud materjalid, sh ilma piiranguteta, aktsionäridele esitatavad aruanded, pressiteated ja Hasbro poolt USA finantsjärelevalvele ("SEC") esitatavad aruanded on korrektsed nende algsel avaldamis- või esitamiskuupäeval. Fakt, et dokument on siin lehel kättesaadav, ei tähenda, et selles dokumendis sisalduv info ei ole muutunud või sündmuste või järgmiste dokumentide või aruannete tõttu asendatud. Siinsel lehel taasesitatud mis tahes tulevikku silmas pidavad avaldused kehtivad neid sisaldavate dokumentide avaldamise või esitamise algsel kuupäeval ja neid tuleks lugeda koos teatud faktoritega, mille tõttu võivad tegelikud tulevikusündmused või tulemused materiaalselt erineda oodatud sündmustest või tulemustest ning mis on kirjeldatud Ettevõtte Majandusaasta aruandes vormil 10-K peatükis "Tulevikku silmas pidavad avaldused", Ettevõtte Kvartaliaruannetes vormil 10-Q peatükis "Muu info" ja teistes Hasbrolt SEC-ile esitatud raportites, mis on kättesaadavad siinsel lehel või SEC-i Edgari andmebaasis. Hasbrol ei ole mis tahes kohustust või reegleid, mille järgi sellel lehel sisaldavat infot või avaldusi ajakohastada, ning seetõttu ei tohi päeval, mil lehele sisened, sellele infole või neile avaldustele toetuda kui praegu kehtivatele. Lisaks võib mis tahes osa sellel lehel olevatest materjalidest sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Aeg-ajalt võidakse sel lehel olevatesse materjalidesse, Tarkvarasse ja sel lehel kirjeldatud toodetesse teha muudatusi sellest eraldi teavitamata.

HASBRO ÜTLEB KOHALDATAVATE SEADUSTE MAKSIMAALSELT LUBATUD PIIRIDES LAHTI KÕIGIST, NII OTSESTEST KUI KA KAUDSETEST, GARANTIIDEST, SH, KUID MITTE AINULT GARANTIIST MÜÜGIKÕLBULIKKUSE, MÕNE KONKREETSE EESMÄRGI TÄITMISEKS SOBILIKKUSE JA ÕIGUSNORMIDE MITTERIKKUMISE KOHTA. HASBRO EI GARANTEERI MIS TAHES SIINSEL LEHEL SISALDUVA INFO TÄPSUST, TÄIELIKKUST EGA KASULIKKUST. HASBRO EI GARANTEERI, ET SIINSEL LEHEL OLEVATES MATERJALIDES SISALDUVAD FUNKTSIOONID TOIMIVAD KATKESTUSTETA VÕI VIGADETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI ET NEED MATERJALID, SIINNE LEHT VÕI SERVER, MILLE KAUDU NEED KÄTTESAADAVAKS TEHAKSE, EI SISALDA VIIRUSEID VÕI MUID KAHJULIKKE OSI. KÕIGI VAJALIKE TEENUSTE, PARANDUSTE JA KORREKTSIOONIDE KOGU KULU KANNAD SINA (JA MITTE HASBRO).

HASBRO EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL, SH, KUID MITTE AINULT HOOLETUSE TAGAJÄRJEL TEKKINUD OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, MIS ON TINGITUD LEHE VÕI MIS TAHES ALLALAETUD MATERJALI KASUTUSEST VÕI SUUTMATUSEST NEID KASUTADA, ISEGI KUI HASBROT VÕI SELLE ESINDAJAT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. HASBRO VASTUTUS SINU EES KÕIGI KAHJUDE, KAOTUSTE JA HAGIDE ALUSTE EEST (OLGU LEPINGUNA VÕI MUUL MOEL) EI ÜLETA MIS TAHES JUHUL SUMMAT, MILLE OLED (KUI OLED) HASBROLE MAKSNUD SIINSELT LEHELT OSTETUD TOODETE EEST.

KOHALDUV SEADUS EI PRUUGI LUBADA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST VÕI ÜLALNIMETATUD VASTUTUSE PIIRAMIST, MISTÕTTU EI PRUUGI ÜLALNIMETATUD VÄLISTUSED SINU KOHTA KEHTIDA.
 

Teiste veebilehtede lingid

Hasbro ei vastuta ühelgi moel sisu eest, mis on mis tahes teisel veebilehel, millele võid siinse lehe kaudu ligi pääseda. Kui lähed mõnele mitte Hasbro veebilehele, tea, et see on Hasbrost sõltumatu ja et Hasbrol ei ole selle veebilehe sisu üle mitte mingisugust kontrolli. Link mitte Hasbro veebilehele ei tähenda, et Hasbro toetab selle veebilehe sisu või kasutust või et ta võtab nende eest mingilgi moel vastutuse.
 

Lõpetamine

See Kokkulepe kehtib, kui sina või Hasbro ei ole seda lõpetanud ja kuni kumbki pool seda teeb. Võid selle Kokkuleppe mis tahes ajal lõpetada, lõpetades selle veebilehe kasutamise tingimusel, et sinu varasemate selle lehe kasutuste üle kohaldub siinne Kokkulepe. Hasbro võib selle Kokkuleppe mis tahes ajal ja ilma sellest teatamata Hasbro ainuisikulisel otsusel lõpetada ning vastavalt keelata sulle ligipääsu sellele veebilehele mis tahes põhjusel, sh seetõttu, et sa ei vasta siinse Kokkuleppe mis tahes tingimusele või sättele. Selle Kokkuleppe lõpetamisel kas sinu või Hasbro algatusel pead otsekohe hävitama kõik allalaetud või muul moel siinselt veebilehelt saadud materjalid, sh ka selliste materjalide koopiad, mis on tehtud siinse Kokkuleppe tingimusi järgides või mõnel muul moel.

Klikka siia, et näha Hasbro privaatsusreegleid.
© 1998-2015 Hasbro, Inc. Kõik õigused on kaitstud.